Oversikt over merkingsanordninger

Vi har ansvaret for måten vi produserer produkter og driver virksomhet - både overfor kunder, leverandører, samarbeidspartnere, ansatte og verden. Som bedrift er det viktig for oss at du vet hvordan produktene våre brukes og produseres, på samme måte som vi hele tiden prøver å redusere betydelige miljøpåvirkninger.

I en årrekke har Abena jobbet med sertifisering på flere områder, noe som har resultert i flere attester på området samfunns- og miljøansvar. 

Våre sertifiseringer er din garanti

En stor del av våre produkter og produksjonsanlegg er sertifisert med en lang liste med internasjonalt anerkjente merkeordninger. Disse hjelper kunder og selskaper med å vurdere om produkter blir produsert, brukt og dispensert på en ansvarlig måte.

Nedenfor kan du lese mer om noen av sertifiseringene som våre produkter, produksjon og organisasjon besitter.

Merk at merkeordningene på listen kun relaterer seg til de individuelle produkter. Respektive merker og lisensnummer er vist på produktene i nettbutikk, katalog og emballasje.

Globale forpliktelser

ABENA støtter FNs Global Compact (UNGC) og Foreign Trade Association's Business Social Compliance Initiative (BSCI). Hvert år rapporterer vi resultatene av vårt arbeid med sosialt og miljømessig ansvar til organisasjonene.

 


Produktsertifiseringer og merkingsordninger:

Svanemerket

Svanemerket er et nordisk miljømerke som gir garanti for at det er tatt spesielt hensyn til miljø, klima, kvalitet og helse, fra bearbeidelse av råvarer til produksjon, anvendelse og avskaffelse av det ferdige produkt. For å motta lisens til svanemerket produksjon, underlegges produsenten strenge krav til dokumentasjon, råvarer, fremstillingsprosess, produktsammensetning og sikkerhet. Se lisensnr. for de enkelte produkter på AbenaOnline.

EU blomsten

EU blomsten er et europeisk miljømerke som gir stort sett de samme garantier som svanemerket, og som likeledes administreres av Miljømerking Danmark. Den vesentligste forskjell på de to merkingsordninger er at Svanen utspringer fra Nordisk Ministerråd og brukes i de nordiske land, mens Blomsten er etablert av EU-Kommisjonen og brukes i EU.


FSC

FSC ® er en internasjonal miljømerkingsorganisasjon som beskjeftiger seg med treprodukter. FSC-sertifiserte produkter fremstilles av råvarer fra beskyttede, bæredyktige skoger, hvor det ikke felles flere trær enn skogen kan nå å reprodusere, og merkes sporbarhet og integritet opprettholdes gjennom omfattende kontrollforanstaltninger. Samtidig er FSC-merket en garanti for at dyr og planteliv beskyttes, og at de mennesker som arbeider i skogen er sikret ordentlige arbeidsvilkår, utdannelse og sikkerhetsutstyr mv.

Fairtrade

Fairtrade er en internasjonal merkingsordning med det mål å forbedre arbeids-, handels- og levevilkårene for noen av verdens fattigste bønder og arbeidere. Fairtrade skaper i dag fremskritt for bønder og plantasjearbeidere i Asia, Afrika, og Syd- og Mellomamerika. Bøndene får en mer fair betaling for deres råvarer, og de får mulighet for å investere i utdannelse, helse eller bedre produksjonsforhold. Fairtrade betyr også at miljøet skånes.


Glass/gaffel-symbolet

Glass/gaffel-symbolet er en merkingsordning innført av EU som viser at det gjeldende produkt er beregnet til å komme i kontakt med næringsmidler. Når en produsent eller forhandler velger å merke sine produkter med glass/gaffel-symbolet, underlegges virksomheten automatisk gjeldende regler om matvaresikkerhet, materialer, sporbarhet og merking m.v., og skal kunne dokumentere overfor myndighetene at reglene overholdes.

Fra krybbe til grav

Fra krybbe til grav-prinsippene er et helhetsorientert designredskap, og en miljøsertifisering for virksomheter og organisasjoner som vil designe produkter og systemer som ikke forurenser mindre, men som bidrar positivt til miljøet. Målet er å designe produkter og systemer i den sirkulære økonomi, slik at de etter endt bruk kan omdannes til nye ressurser - til gavn for alle mennesker og miljøet, nå og i fremtiden. Les mere på www.cradletocradle.dk


Gjenbruksmerket

Gjenbruksmerket er en dansk miljømerkingsordning som viser at det gjeldende produkt, enten er fremstillet av gjenbruksmateriale eller kan gjenbrukes. Gjenbruksmerkede produkter i Abenas sortiment består f.eks. av 100% gjenbruksplast innsamlet fra gjenbruksstasjoner o.l., som smeltes om til regenerat og ekstruderes til avfallssekker i en ressursbesparende prosess som skåner miljøet.

OK kompost

OK kompost er et internasjonalt miljømerke som administreres av den belgiske sertifiseringsorganisasjon Vinçotte. OK compostmerket garanterer at det merkede produkt er 100% bionedbrytelig i industrielle kompostanlegg.


Din CERTCO

DIN CERTCO er en sertifiseringsorganisasjon basert i Tyskland som arbeider med bl.a. kompostérbare produkter av bionedbrytelig materiale. Produkter i Abenas sortiment merket etter sertifiseringsstandarden, DIN EN 13432, nedbrytes naturlig, og minst 90% av det organiske materiale omdannes til CO2 og opptas av mikroorganismer. Nedbrytningen av materialet må dessuten ikke ha negative konsekvenser for miljøet med hensyn til plantevækst o.l. Les mer på www.dincertco.de

Statskontrollert økologisk

Det røde Ø-merke er en dansk økologimerkingsordning som administreres av Fødevareministeriet. Økologimerket garanterer at de pågjeldende produkter lever opp til EU’s regler for økologisk landbruksproduksjon, og at det er tatt spesielle hensyn til miljø og dyrevelferd. Reglene omfatter bl.a. krav til fòr, gjødning og genmodifiste organismer, samt innholdsstoffer i det ferdige produkt.


Astma-Allergi

Astma-Allergi-merket, Den Blå Krans er en dansk deklarasjonsordning fra Astma-Allergi Danmark. Det merkede produkt gir forbrukeren minimal risiko for hudirritasjon, eksem og allergi. Merkede produkter inneholder ingen parfyme, fargestoffer eller produktsminke, og ingredienser og sammensetning vurderes nøye av erfarne eksperter innenfor toksikologi.

CE-merket

CE-merket er innført av EU-kommisjonen, og er forbrukerens garanti for at det gjeldende produkt lever opp til felleseuropeiske krav til sikkerhet. CE-merket bidrr til at man som forbruker rolig kan anvende de merkede produkter uten å bekymre seg for hvor de er fremstilt. Visse produkter, som f.eks. medisinsk utstyr og vernemidler, skal CE-merkes før de kan markedsføres i EU.


Re3-merket

Re3-merket er Abenas eget miljømerke til plastsekker, og står for Re-duce, Re-use, Re-cycle. Re3-konseptet går ut på å redusere råvareforbruket i den opprinnelige plastproduksjonen og sørge for at de ferdige produktene blir gjenbrukt, og å anvende overskuddsplast til fremstilling av nye produkter. Plastsekker med Re3-merket har en ensartet kvalitet, består av 100% produksjonsoverskudd, og den bæredyktige fremstillingsprosses er årsak til meget lav utledning av CO2.


PEFC

PEFC ® er et internasjonalt skogsertifiseringsystem, i stil med FSC som garanterer at PEFC-merkede produkter kommer fra skog som drives etter en rekke krav til miljøvennlighet og bæredyktighet. PEFC-sertifisert skogdrift tar bl.a. hensyn til skogenes produksjon, helse og ressurser ved å benytte varierte tresorter tilpasset det lokale klima, fremme naturlig og mangfoldig vekst, beskytte dyre- og planteliv, samt redusere jordbearbeiding og bruk av pestisider og gjødning mm.

Den Blå Engel

Den Blå Engel er det eldste og mest kjente miljømerke på verdensbasis. Ordningen administreres av de tyske miljømyndigheter på bakgrunn av en rekke kvalitetskriterier nedsatt i samarbeide med bl.a. miljø- og forbrukerorganisasjoner og andre relevante eksperter. For å motta den Blå Engel skal produkter oppfylle en rekke betingelser med utgangspunkt i ’vugge til grav’-prinsippet, herunder bl.a. miljøvennlig produksjon og avskaffelse, lang produktlevetid og hensyntaken til helse, arbeidsvilkår og bruk av råvarer.


Rainforest Alliance

Rainforest Alliance er en internasjonal nonprofit miljøorganisasjon som arbeider for å bevare biologisk mangfoldighet og skape en bæredyktig fremtid for miljøet, kaffebønder og lokalsamfunn.

Grønt Punkt

Merket, Grønt Punkt på produkter, indikerer at produsenten har bidratt med økonomisk støtte for det gjeldende produkt til en emballasjeinnsamlingsorganisasjon i overensstemmelse med EU-direktiv nr. 94/62, og tilsvarende nasjonal lovgivning.


Bra miljømerke

BRA MILJÖVAL, også kalt Falken, er den svenske naturfredningsforenings merke. BRA MILJÖVAL har eksistert siden 1992 og er privateiet. Det fins varierende miljømerkekriterier for mer enn 12 produktgrupper, og omkring 750 produkter er omfattet av ordningen. Hovedområdene er papir- og rengjøringsprodukter.

Krav-merket

KRAV er en organisasjon som på vegne av den svenske stat kontrollerer og sertifiserer økologisk produksjon. KRAV-merket giv en garanti for at det under produksjonen blir tatt hensyn til miljø, dyrevelferd, sosialt ansvar og helse.


UTZ sertifisert

UTZ sertifisert er en merkingsordning for kaffe-, kakao- og teprodukter. Organisasjonen arbeider for bedre forhold og muligheter for bønder, deres familier og miljøet. UTZ-programmet gjør bøndene i stand til å forbedre deres landbruksmetoder og arbeidsvilkår, og tar bedre vare på deres barn og de naturlige ressurser de lever av.

EU økologisk landbruk

Når det brukes på et produkt markerer 'EU-bladet' at produktet overholder krav og retningslinjer for den økologiske landbrukssektor som er etablert av EU. Det betyr at minst 95% av produktet er fremstillet av økologiske ingredienser og materialer.

China,Denmark,France,Germany,Iceland,Netherlands,Norway,Poland,Russia,Slovenia,Sweden,United Kingdom,United States,Vietnam
cn,dk,fr,de,is,nl,no,pl,ru,si,se,gb,us,vn